Department HP Kyushu Univ HP
Top
Naiyou
123Member
Publication
Laboratory Members      

Laboratory Members     (Photo)

Senior staff
  Professor
      Koh Iba

  Associate professor
      Juntaro Negi

  Assistant professor
      Kensuke Kusumi
      Keina Monda


Postdoctoral researcher
      Atsushi Mabuchi


Technical staff
      Naomi Kawahara
      Yasuko Johno
      Ryoko Kaji
      Tomoko Kurihara

Graduate students
  D3
      Kosuke Moriwaki
      Suzumi Ehara
      Sho Takahashi

  D2
      Sakiko Saitoh

  M2
      Boseok Song
      Kanae Tajiri
      Ryoma Toumori
      Hikaru Watase

  M1
      Kazuhiro Itoh
      Ryosuke Tadakuma

Under graduate students
  B4
      Sho Yamagaki

  B3
      Tomoki Obata