Department HP Kyushu Univ HP
Top
Naiyou
123Member
Publication
Laboratory Members      

Laboratory Members     (Photo)

Senior staff
  Professor
      Koh Iba

  Associate professor
      Juntaro Negi

  Lecuturer
      Kensuke Kusumi

  Assistant professor
      Keina Monda
      Atsushi Mabuchi

Technical staff
      Naomi Kawahara
      Yasuko Johno
      Tomoko Kurihara

Graduate students
  D3
      Kosuke Moriwaki
      Boseok Song

  D2
      Kazuhiro Itoh

  M2
      Tomoki Obata
      Momoe Nishikawa
      Toku Higashibaba

  M1
      Tomoki Shuno
      Sakura Nishimura
      Yuki Hisanaga

Under graduate students
  B4
      Mai Yamamoto
      Takanobu Omaru
      Satoko Nakae
      Sakina Kawano
      Jo Narimatsu